Zarządzanie przedsiębiorstwami

W zarządzaniu przedsiębiorstwem posługuję się autorską metodyką kapitału intelektualnego, który jest kluczowym elementem w każdej firmie. Po wejściu na określony czas w rolę Dyrektora Zarządzającego, Dyrektora Operacyjnego lub Członka Zarządu mogę ułożyć i przeprowadzić reorganizację lub restrukturyzację przedsiębiorstwa.

W ramach reorganizacji firmy stosuję wypracowaną przez lata doświadczeń strategię mającą na celu dopasowanie działań do potrzeb klienta. Bardzo ważne jest wyselekcjonowanie kluczowych czynników sukcesu oraz ustalenie właściwego wykorzystania niematerialnych aktywów przedsiębiorstwa (w wycenie wartości spółki aktywa niematerialne zajmują większą część skłądową – aż 70% wartości). Identyfikuję źródła ryzyka związane z utratą efektywności i znajduję możliwości jej podniesienia przez proces świadomego kreowania kapitału intelektualnego w przedsiębiorstwie w ramach realizowanej strategii.

Ważnymi dla mnie zagadnienieniami są sprawy związane z kapitałem ludzkim (ma on największy udział w kapitale intelektualnym). Aby poprawić wyniki firmy należy zadbać o pracowników – uświadomić ich, jak praca poszczególnych osób wpływa na realizację celów strategicznych i wyniki ekonomiczno – finansowe przedsiębiorstwa. Do tej samej grupy tematów należy usprawnienie obiegu informacji w firmie – pracownicy muszą rozumieć strategię, tylko wtedy są w stanie wykorzystać w pełni swój potencjał, proponować własne rozwiązania. Na każdym szczeblu przedsiębiorstwa komunikacja musi być zrozumiała i jasno określać cele i zadania – każdy z pracowników musi wiedzieć, na kim spoczywa odpowiedzialność w danej sprawie. Staram się też budować w pracownikach świadomość procesową i eliminować bariery komunikacyjne, które mogą zaburzać wewnętrzną politykę firmy.

 

W ramach programu restrukturyzacji i reorganizacji przedsiębiorstw realizuję:

  • wyselekcjonowanie kluczowych czynników sukcesu oraz ustalenie właściwego wykorzystania niematerialnych aktywów przedsiębiorstwa;
  • identyfikację głównych ryzyk związanych z utratą efektywności oraz możliwości jej podniesienia poprzez proces świadomego kreowania kapitału intelektualnego w przedsiębiorstwie w ramach realizowanej strategii;
  • pogłębienie świadomości pracowników firmy, jak praca poszczególnych osób wpływa na realizację celów strategicznych i wyniki ekonomiczno – finansowe przedsiębiorstwa;
  • komunikowanie strategii w sposób jasny i zrozumiały przez pracowników oraz ustalanie priorytetów realizacji zadań strategicznych i operacyjnych;
  • przekazywanie na każdym szczeblu zarządzania informacji pozwalającej na sprawną komunikację oraz jasny i zrozumiały przekaz;
  • efektywną alokację kapitału intelektualnego zależną od wielkości działania i stopnia trudności realizowanych zadań;
  • budowanie świadomości procesowej oraz eliminacja barier w komunikacji pomiędzy danymi procesami biznesowymi.